• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Kuljetusten turvallisuus

Kuljetusten turvallisuuden varmistaminen on tärkeä osa Neste Oilin toimintaa. Yhtiössä tiedostetaan raaka-aine- ja tuotekuljetuksiin liittyvät riskit, ja riskejä vähennetään huolehtimalla kuljetuskaluston kunnosta ja henkilöstön osaamisesta.

Maantiekuljetukset

Neste Oil käyttää maantiekuljetuksissaan sopimusliikennöitsijäkumppaneita. Vuonna 2013 yhtiöllä oli 23 liikennöitsijäkumppania, joiden ajoneuvoista 184 ja kuljettajista 320 kuljettivat Neste Oilin tuotteita ja raaka-aineita. Kaikki liikennöitsijäkumppanit auditoitiin vuonna 2013. Auditoinneissa tarkasteltiin muun muassa hallinnointitapaa, henkilöstön koulutusta, huoltokatselmuksia sekä toiminnan dokumentointia.

Vuonna 2013 Neste Oilin kuljetuksia hoitaville säiliöautoille tapahtui Suomessa 0,03 liikenneonnettomuutta sataatuhatta kilometriä kohden. Ulkomailla onnettomuuksia tapahtui 0,02 sataa tuhatta kilometriä kohden. Yhteensä liikenneonnettomuuksia tapahtui Suomessa 8 (5) ja ulkomailla 1 (0). Neste Oilin kuljetuksia ajettiin yhteensä 28 680 000 kilometriä.

Neste Oilin sopimusliikennöitsijöiden kuljetuskalustoille tehdään vuosikatsastuksen lisäksi myös turvatarkastus (öljyalan yhteinen European Truck Safety Control). Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ajoneuvojen alustaan sekä säiliöautojen erikoisrakenteisiin. Vuoden 2014 aikana vuositarkastuskäytäntö laajenee Suomen ja Venäjän lisäksi myös Baltian maihin.

Neste Oilin kuljetuksia Suomessa hoitavissa autoissa on ajotapaseurantalaite, jolla seurataan muun muassa ajonopeutta ja ajotapaa, kuten kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Vuodesta 2013 lähtien kuljettajille on toimitettu ajotaparaportti, jonka avulla he voivat kehittää ajoaan turvallisempaan suuntaan.

Neste Oil ja liikennöitsijät kouluttavat yhtiön kuljetuksia hoitavia kuljettajia vuosittain. Liikennöitsijöiden lisäksi Neste Oil tekee tiivistä yhteistyötä myös viranomaisten ja alan vaikuttajien, kuten poliisin, Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) sekä Öljyalan Keskusliiton kanssa maantiekuljetustoiminnan kehittämiseksi yhtenäisempään ja turvallisempaan suuntaan.

Merikuljetukset

Neste Oil käyttää merikuljetuksissaan sekä omaa laivastoa että ulkopuolisten toimijoiden ylläpitämää kalustoa. Vuoden 2013 lopussa Neste Oilin oma laivasto koostui 19 tankkerista, joista 11 oli aikarahdattu ulkopuolisilta. Lisäksi yhtiön merikuljetuksia hoiti useampi sata ulkopuoliselta toimijalta aikarahdattua tankkeria. Neste Oil omistaa tankkereiden lisäksi kolme hinaajaa. Kaikki Neste Oilin merikuljetuksissa käyttämät alukset ovat jäävahvistettuja.

Neste Oilin varustamoyhtiö Neste Shipping Oy vastaa alusten kaupallisesta operoinnista sekä oman lakisääteisen turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä piiriin kuuluvien alusten turvallisesta toiminnasta. Ulkopuolisilta rahdattujen tankkereiden turvallisuudesta vastaavat niiden turvallisuusjohtamisjärjestelmistä vastuussa olevat toimijat. Ulkopuolisten tankkereiden arvioinnista ja hyväksynnästä Neste Oilin käyttöön vastaa konsernin merikuljetusriskienhallintatoiminto (ship vetting).

Vuonna 2013 Neste Oilin omien alusten merikuljetuksista ei aiheutunut merkittäviä päästöjä mereen eikä aluksilla tapahtunut tulipaloja tai karilleajoja. Neste Oilin alukselle tapahtui yhteentörmäys jääolosuhteissa kuivarahtialuksen kanssa Perämerellä huhtikuussa 2013. Yhteentörmäyksestä ei aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

Vuonna 2013 turvallisuustyö Neste Shippingin omistamilla aluksilla keskittyi erityisesti työturvallisuuteen, systemaattisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin. Vuonna 2013 yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmään kuuluvilla aluksilla tehtiin yhteensä noin 2 300 havainnointikierrosraporttia. Neste Shipping Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmää auditoidaan ja tarkastetaan eri viranomaisten sekä asiakkaiden, eli muiden öljy-yhtiöiden, säännöllisillä tarkastuksilla.

Kaikilla Neste Oilin käytössä olevilla aluksilla on harjoitussuunnitelmat, joita toteutetaan jatkuvasti. Alusten henkilöstöltä vaaditaan tehtäväkohtaiset pätevyyskirjat sekä erityisiä, esimerkiksi öljyntorjuntaan ja paloturvallisuuteen liittyviä pätevyyksiä. Neste Shipping Oy järjestää omalle merihenkilöstölleen säännöllisesti muun muassa navigointiin, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää koulutusta.

Neste Oil on ollut vuodesta 2010 lähtien mukana Suomenlahden meriliikenneturvallisuutta edistävässä John Nurminen -säätiön Tankkeriturva-hankkeessa. Hankkeen puitteissa on kehitetty riskitilanteiden ennakointia parantava ENSI-palvelu, joka otettiin käyttöön kaikilla Neste Shipping Oy:n operoimilla aluksilla vuonna 2013.

Katso ENSI-palvelusta kertova video:

Neste Oil ylläpitää öljyntorjuntavalmiuksiaan säännöllisillä harjoituksilla pelastusviranomaisten kanssa. Yhtiö on jo vuosia tehnyt öljyntorjuntayhteistyötä myös Suomen WWF:n kanssa. Kumppanit järjestivät vuonna 2013 yhteisen öljyntorjuntaharjoituksen Neste Oilin Porvoon jalostamolla.

Rautatiekuljetukset

Neste Oililla ei ole Suomessa omaa rautatiekalustoa, vaan yhtiön rautatiekuljetuksista vastaa VR. Neste Oil huolehtii omistuksessaan olevien rautatiekiskojen turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Kaikilta yksityisiä rautateitä Suomessa omistavilta toimijoilta vaaditaan uuden rautatielain voimaan tulon jälkeen Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä turvallisuuslupa, jonka Neste Oil sai vuonna 2013. Neste Oil omistaa ja hallinnoi kahdeksaa rautatieterminaalia.

Vuonna 2013 Neste Oilin rautatiekuljetuksissa tapahtui yksi erittäin vakava turvallisuuspoikkeama. Porvoon jakeluterminaalissa lastauksessa olleen nestekaasuvaunun varoventtiilin tiiviste irtosi, jonka seurauksena vaunu tyhjentyi ratapihalle valvotusti. Merkittäviä läheltä piti -tilanteita tapahtui viisi. Kaikki poikkeamat ja niiden käsittely raportoidaan Trafille. Yhtiö tekee vakavista poikkeamista myös oman tutkinnan.

Vuonna 2013 Neste Oilissa otettiin käyttöön uuden turvallisuusluvan edellyttämä rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jolla hallitaan kiskojen kunnossapitoa ja turvallisuutta. Yhtiön kaikki terminaalipäälliköt kävivät vuonna 2013 johtamisjärjestelmää koskevan koulutuksen. Myös operaattoreiden kouluttaminen rautatieliikenteen turvallisuusasioissa aloitettiin vuonna 2013.

Vuonna 2013 Torniossa otettiin käyttöön uuden lastauksen turvallisuutta parantava nestekaasulastauslaitteisto.

Neste Oililla on Suomen lisäksi rautatiekuljetustoimintaa myös yhtiön Baltian terminaaleilla. Vaikka rautatiekuljetusten turvallisuuslupa koskee vain Suomen toimintaa, yhtiö kartoittaa, kuinka kuljetusten turvallisuutta voidaan kehittää myös Baltian maissa.