• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Prosessiturvallisuus

Hyvällä prosessiturvallisuudella varmistetaan prosessien häiriötön toiminta sekä estetään henkilöstön turvallisuuden vaarantuminen ja ympäristön pilaantuminen. Prosessiturvallisuuden lähtökohtana on tunnistaa prosesseihin liittyvät riskit ennakkoon ja ehkäistä onnettomuuksien tapahtuminen. Prosessiturvallisuutta auditoidaan sekä yhtiön sisäisillä tarkastuksilla että ulkopuolisilla viranomaistarkastuksilla. Myös vakuutusyhtiöt suorittavat jalostamoilla vakuutustarkastuksia.

Neste Oil on kartoittanut kaikkien jalostamoidensa vaikutusalueet mahdollisissa suuronnettomuustilanteissa. Myös pienempiä onnettomuusskenaarioita on mallinnettu. Porvoon jalostamoa koskevaa onnettomuusriskiarviointia päivitettiin vuonna 2013, niin että se kattaa myös tiedon jalostamoalueella sijaitsevien miehitettyjen rakennusten räjähdyksenkestosta.

Porvoon jalostamolla on käynnissä projekti, jossa tarkastellaan laitteistojen rakennemateriaalien ja prosessiolosuhteiden, kuten lämpötilan, yhteensopivuutta verrattuna nykyisiin materiaalisuosituksiin. Prosessialueille ja -yksiköille tehdään Porvoon ja Naantalin jalostamoilla vaaratilannevalmiussuunnitelmia, jotka perustuvat palo- ja räjähdysriskikartoituksiin. Lisäksi jalostamoilla kartoitetaan eri laitteistojen kriittisyyttä turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta.

Viranomaistyö jalostamopaikkakunnilla on tärkeä osa prosessiturvallisuutta. Yhteydenpito ja valmiussuunnittelu on jatkuvaa esimerkiksi pelastuslaitosten kanssa.

Prosessiturvallisuussuoritus ja sen mittaaminen

Neste Oilissa prosessiturvallisuuden tasoa mitataan öljynjalostajien toimialajärjestö CONCAWE:n määrittelemillä PSER (Process Safety Event Rate) -luvuilla, jotka kuvaavat prosessipoikkeamia miljoonaa työtuntia kohden. Prosessiturvallisuuspoikkeamia tarkkaillaan kaikilla yhtiön tuotantolaitoksilla ja terminaaleilla. Vuonna 2013 prosessipoikkeamia oli yhteensä 19 (32). Neste Oilin tavoitteena on tulevaisuudessa olla prosessiturvallisuuden osalta parhaiden eurooppalaisten öljynjalostajien joukossa.

Vuonna 2013 Neste Oilissa kehitettiin prosessiturvallisuussuorituksen sisäistä seurantaa aloittamalla ennakoivien PSE3- ja PSE4-mittareiden seuranta. Ennakoivilla mittareilla seurataan muun muassa läheltä piti -tilanteita ja suojausjärjestelmissä havaittavia puutteita. 

Henkilöstön ammattitaito avainasemassa

Henkilöstön ammattitaito on merkittävä tekijä prosessiturvallisuudessa. Neste Oilissa henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti prosessiturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kaikki tuotantolaitosten sekä terminaalien työntekijät osallistuvat prosessi- ja paloturvallisuuskoulutukseen. Myös yhtiön tarjoamaan operaattorin ammattitutkintoon sisältyy kaksi turvallisuuskoulutuspäivää.

Vuonna 2013 Neste Oilissa aloitettiin työohjeiden kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen tähtäävä hanke. Ohjetyökalua testattiin vuonna 2013 ja kehitystyö jatkuu vuonna 2014.