• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Verojalanjälki 2013

Neste Oil julkaisee yhteenvedon veroistaan ja maksuistaan. Yhtiö on raportoinut vapaaehtoisia verotietoja jo usean vuoden ajan. Tässä raportissa olennaiset verot ja maksut on luokiteltu verolajeittain. Suomen luvut on ilmoitettu erikseen ja muut maat omana kokonaisuutenaan.

Neste Oilin verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukainen toteuttaminen myös verotuksen näkökulmasta. Yhtiön verosuunnittelun lähtökohtana ovat liiketoiminnan muutostilanteet. Neste Oil noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan siirtohinnoittelussaan paikallisia lakeja ja OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeita ja siirtohinnat perustuvat julkisesti noteerattuihin hintoihin silloin, kun soveltuva hintanoteeraus on saatavilla. Keskeistä Neste Oilin verojen hoidossa on laadukas veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Yhtiö osallistuu jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluaa olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää.

Liiketoiminnallisista syistä Neste Oililla on toimivia yhtiöitä muutamissa alhaisen verotuksen maissa. Yhtiön Guernseyssa toimiva vakuutusyhtiö maksaa yhteisöveron Suomeen Suomen verolakien mukaisesti ja Bermudan osakkuusyhtiöiden laivanvarustustoiminnan tuloa verotetaan Suomen verolainsäädännön mukaisesti vasta, kun varoja kotiutetaan Suomeen. 

Yhteenveto kattaa sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, joissa Neste Oililla on lakimääräinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaiset verot, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Neste Oil -yhtiöllä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta, ei ole sisällytetty yhteenvedon tietoihin. Mikäli ulkomainen konserniyhtiömme on maksanut veroa Suomeen, tällainen vero on ilmoitettu Suomen luvuissa eikä ulkomaiden vastaavissa luvuissa.

Verot 2012–2013

Maksettavat verot, MEUR  2012 2012  2012  2013 2013 2013
  Suomi Muut maat Konserni yhteensä Suomi Muut maat Konserni yhteensä
Yhteisövero 25 34 59 76 18 94
Kiinteistövero 1 5 6 1 6 7
Työnantajamaksut 5 8 13 4 7 11
Ympäristöverot 22 0 22 23 1 24
Tulli 7 1 8 2 1 3
Maksettavat verot yhteensä, MEUR 60 48 108 106 33 139
             
Kerätyt verot, MEUR            
Arvonlisäverot, nettotilitetyt 1 214 184 1 398 997 214 1 211
Valmisteverot 2 024 237 2 261 1 480 204 1 684
Ennakonpidätykset, lähdeverot 65 10 75 69 8 77
Työntekijän sosiaaliturvamaksut 14 3 17 15 3 18
Kerätyt verot yhteensä, MEUR 3 317 434 3 752 2 561 429 2 990
  2012 2012 2012 2013 2013 2013
Maksettavat ja kerätyt verot yhteensä, MEUR

3 377

482 3 860 2 667 462 3 129

 

Verokäsitteiden määritelmät

Yhteisövero - Kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tänä kalenterivuonna kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).

Tulli - Tavaran tuonnista ja viennistä maksettavat lakisääteiset tullimaksut, jotka on maksettu EU:lle tai muun tullialueen valtioille tilikauden aikana.

Ympäristöverot - Verot ja maksut, jotka määrätään ympäristövaikutusten takia.

Valmisteverot - Tilikauden verokausilta valtiolle tilitettävät verot, jotka on kerättävä, kun tiettyjä tuotteita luovutetaan kulutukseen tai otetaan käyttöön. Valmisteveroihin luetaan myös huoltovarmuusmaksut.

Kiinteistövero - Kaikki verot ja maksut, joiden maksuvelvollisuus aiheutuu kiinteistöjen tai muun vastaavanlaisen omaisuuden omistamisesta, hallinnasta ja/tai käytöstä.

Verot - Olennaiset ja pakolliset valtion tai muun julkishallinnon kantamat verot, maksut ja muut velvoitteet.

Maksettavat verot - Sellaiset verot ja maksut, jotka Neste Oilin on lain mukaan maksettava valtioille tai muulle julkishallinnolle.

Kerätyt verot - Neste Oilin lakimääräisesti perimät, verovelvollisen puolesta valtioille tai muulle julkishallinnolle tilittämät verot, kuten henkilöstön palkoista peritty ennakonpidätys.

Arvonlisäverot, nettotilitetyt - Valtioille nettomääräisesti tilitetty arvonlisävero eli suoritettavan ja vähennettävän arvonlisäveron erotus tilikauden verokausilta. Arvonlisäveroihin luetaan vastaavat myyntiverot.

Ennakonpidätykset, lähdeverot - Vero, joka on kerätty palkoista, osingoista, rojalteista ja koroista varsinaisen verovelvollisen, kuten luonnollisen henkilön tai yhtiön, puolesta.