• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Vastuullisuuden avainluvut
ASIAKAS 2013 2012 2011
Tuotettu uusiutuva NExBTL-diesel (milj. tonnia) 1,9 1,8 0,7
Uusiutuvalla NExBTL-dieselillä saavutettava päästövähenemä verrattuna fossiiliseen dieseliin, (%) 40–90 40–90 40–80
TURVALLISUUS
Prosessiturvallisuuden poikkeamat miljonaa työtuntia kohden (PSER) 3,0 5,9 4,8
Lääkinnällistä hoitoa vaativat tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden (TRIF) 4,2 3,6 2,7
Poissaoloon johtaneet työpaikkatapaturmat miljoonaa työtuntia kohden 2,9 1,5 1,9
Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet* (kpl) 30 064 30 286 27 137
*sisältää havainnointi- ja tarkastuskierrokst sekä läheltä piti -raportoinnin
HENKILÖSTÖ
Henkilöstömäärä keskimäärin 5 097 5 031 4 926
Sairauspoissaolot (%) 3,0 3,1 3,2
Koulutuspäivät/henkilö (ei sisällä turvallisuuskoulutuksia) 2,1 2,5 2,8
Koulutusinvestoinnit (MEUR) 3,5 3,6 4,2
Tehtäväkierto (%) 8,4 8,0 7,7
Työsuhteen vakituisuus (%) 96,3 95,3 96,0
YHTEISKUNTA
Tuloverot (MEUR) 94 59 46
Palkat ja palkkiot (MEUR) 270 253 240
ROACE (keskim. sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen, %) 11,8 5,0 2,6
Työllistävä vaikutus (urakoitsijoiden työntekijät mukaan luettuna) 7 600 n/a n/a
Sponsorointi ja hyväntekeväisyys (MEUR) 1,0 1,0 1
Investoinnit (MEUR) 214 292 364
Cleantech-liikevaihto (mrd EUR) 2,5 2,2 1,0
ILMASTO JA RESURSSITEHOKKUUS
Uudet käyttöönotetut raaka-aineet, kpl 3 1 2
Jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö (Mt/v) 1,2 0,74 0,33
Hiilidioksipäästöt (t/v)
Suorat (Scope 1) 3 556 200 3 469 700 3 694 100
Epäsuorat (Scope 2) 444 500 489 200 434 200
Välilliset (Scope 3) 45 900 000 45 639 380 n/a
Tuotetulla NExBTL-dieselillä saavutettu kasvihuonekaasupäästövähenemä (tonnia) 4 800 000 3 981 502 n/a
VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU
Sertifioidun palmuöljyn osuus kokonaiskäytöstä (%) 100 91 83
Riippumattoman osapuolen tekemät toimittaja-auditoinnit (kpl) 29 26 19
Pienviljelijöiden määrä toimitusketjussa 54 000 9 000 n/a
Uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyys tuotantolaitokselle tai viljelmällä (%) 100 100 100