• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Vastuullisuuden johtaminen

Neste Oilin vastuullisuus perustuu yhtiön arvoihin ja sitä ohjaavat Neste Oilin eettiset säännöt (Code of conduct), kestävän kehityksen politiikka sekä vastuullisuutta koskevat periaatteet.

Tutustu Neste Oilin vastuullisuutta ohjaaviin politiikkoihin ja periaatteisiin.


Neste Oilin vastuullisuusohjelmaan määriteltiin vuonna 2012 kuusi avainaluetta, jotka muodostavat yhtiön vastuullisuustyön päälinjat. Neste Oilin vastuullisuuden avainalueet ovat:

 • Asiakas
 • Turvallisuus
 • Henkilöstö
 • Yhteiskunta
 • Ilmasto ja resurssitehokkuus
 • Vastuullinen toimitusketju

Neste Oilissa vastuullisuustyön johtamisesta vastaa yhtiön johtoryhmään kuuluva vastuullisuus-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja. Neste Oilin hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat politiikat ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Konsernin johtoryhmä tekee yhtiön vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja tukitoiminnoissa. Vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti yhtiön hallituksen ja johtoryhmän sekä vastuullisuus- ja turvallisuusorganisaation, liiketoiminta-alueiden ja tuotantolaitosten johtoryhmissä.

 

Vastuullisuuden johtaminen

 

Vastuullisuussuoritus on myös yksi yhtiön johdon ja muun henkilöstön kannustinpalkkioihin vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi yhtiön tapaturmataajuus vaikuttaa toimitusjohtajalle vuodelta 2013 maksettavaan palkkioon.

 


 

Turvallisuus-, ympäristö-, ja henkilöstöjohtaminen

Turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät ovat konsernin turvallisuus- ja ympäristöorganisaation vastuulla. Yksikkö vastaa konsernitasolla työ-, prosessi- ja tuoteturvallisuudesta sekä toiminnan ympäristövaikutuksista ja ympäristön suojelemisesta. Turvallisuusorganisaation asiantuntijat tukevat linjaorganisaatioita turvallisuustyössä.

Laitosten häiriötön toiminta on avainasemassa ympäristövaikutusten hallinnassa. Siten kaikki esimerkiksi käyttövarmuutta edistävät toimet tukevat samalla ympäristönsuojelua. 

Turvallisuuden vastuualueet 

  

Turvallisuussuorituksen parantaminen on yksi Neste Oilin strategisista painopistealueista. Neste Oilissa turvallisuustyötä toteutetaan turvallisuuden 12 avainelementin avulla. Elementit ovat osa turvallisuusjohtamisjärjestelmää ja luovat kehyksen konserninlaajuisille toimintatavoille. Turvallisuuteen liittyviä toimintoja seurataan ja kehitetään turvallisuusjohtamisjärjestelmän kautta.

Henkilöstöjohtamiseen liittyvistä järjestelmistä vastaa Neste Oilin henkilöstöorganisaatio ja konsernin johtoryhmään kuuluva henkilöstöjohtaja. Työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuva ryhmä vastaa henkilöstöjohtamiseen liittyvien ohjeiden säännöllisestä tarkistamisesta ja päivittämisestä. Henkilöstöjohtamisen pitkän aikavälin tavoitteena on strategisten osaamisten ja suoritusjohtamiskäytäntöjen kehittäminen sekä Way Forward -toimintamallin mukaisen toiminnan edistäminen.

Lue lisää Way Forward -toimintamallista