• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Raportointiperiaatteet

Neste Oil on sitoutunut AA1000APS (2008) -standardin mukaisiin periaatteisiin, joita ovat sidosryhmien osallistaminen (inclusivity), olennaisuus (materiality) sekä sidosryhmien odotuksiin vastaaminen (responsiveness). Vastuullisuusraportti laadittiin viidettä kertaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa (versio 3.0) noudattaen. Raportin vastuullisuustiedot ovat riippumattoman tahon varmentama.

Neste Oil julkaisi vuoden 2012 vuosikertomuksen ja sen sisältämän vastuullisuusraportin 6.3.2013 html-muotoisena verkkovuosikertomuksena. Myös vuoden 2013 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan verkossa.

Raportointiperiaatteet ja -ohjeet

Neste Oil on sitoutunut AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) -standardin mukaisiin periaatteisiin, joita ovat sidosryhmien osallistaminen (inclusivity), olennaisuus (materiality) sekä sidosryhmien odotuksiin vastaaminen (responsiveness). Vastuullisuusraportti laaditaan GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa (versio 3.0) soveltaen.

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Ympäristökustannusten ja -vastuiden esittäminen perustuu Suomen kirjanpitolakiin. Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon. Henkilöstölukujen laskennassa noudatetaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Turvallisuutta koskevassa tapaturmataajuuksien laskennassa noudatetaan CONCAWE:n laskentaperiaatteita.

Muutokset aiempina vuosina raportoiduissa tiedoissa tai laskentaperiaatteissa kerrotaan kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä. Raportoitujen indikaattoreiden määritelmät, laskentaperiaatteet ja kaavat on esitelty erikseen tunnuslukujen laskentaperiaatteet osiossa.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2013.

Turvallisuus- ja ympäristöraportointi vuodelta 2013 kattaa yhtiön omistamat jalostamot Suomessa ja ulkomailla, joista yhtiön omistusosuus on yli 50 prosenttia. Näiden lisäksi turvallisuus- ja ympäristöraportointi kattaa yhtiön terminaalit, laivaston (omat ja aikarahdatut kuljetukset), toimistot ja vähittäismyynnin maayhtiöt. Yhtiö ei raportoi ympäristötietoja sellaisista toimipaikoista, joissa yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista. Tällaisia ovat yhtiön toimistot Houstonissa, Torontossa ja Oulussa. Turvallisuustietojen raportointi kattaa myös palveluntoimittajat, urakoitsijat sekä yhtiön tuotteita ja raaka-aineita kuljettavan laiva- ja maantieliikenteen. Muilta osin raportointi kattaa koko Neste Oil Oyj:n toiminnan sekä niiden yhtiöiden toiminnan, joista yhtiön omistusosuus on yli 50 prosenttia. Raportoinnin laajuudessa ei ole tapahtunut muutoksia edellisvuodesta.

Konsernitason vastuullisuusraportin lisäksi Porvoon ja Naantalin tuotantolaitokset julkaisevat säännöllisesti jalostamojen naapureille tarkoitettuja uutiskirjeitä, joissa käsitellään toiminnan paikallisia vaikutuksia. Ne löytyvät myös yhtiön internetsivuilta.

Raportointijärjestelmät

Neste Oil kerää ympäristö- ja turvallisuustietoja HSEQ-raportointityökalulla, joka tukee Neste Oilin kuukausiraportointia ja GRI:n G3-ohjeiston mukaista vuositason raportointia. Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut saadaan henkilöstötietojärjestelmistä. Yhtiöllä on edelleen käytössään myös muita raportointivälineitä, joilla kerätään vastuullisuusraportointiin tarvittavia tietoja.

Raportin varmennus

Suomenkieliset vastuullisuustiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, ja englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus. PricewaterhouseCoopers on myös tarkistanut, että yhtiön raportointi täyttää GRI:n soveltamistason B+ vaatimukset.

Lue varmennusraportti.