• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Konsernitason suorituskykytiedot sisältävät emoyhtiön ja emoyhtiön omistuksessa yli 50 prosentin osuudella olevat yhtiöt. Osakkuusyhtiöt eivät sisälly laskentaan.

Ympäristö

Energia

Energiankulutustiedot kattavat Neste Oilin jalostamot, terminaalit, toimistot, oman asematoiminnan, sekä oman varustamon hallinnassa olevat laivat. Luvut perustuvat näiden yksiköiden toimittamiin tietoihin.

Vedenotto

Vedenottomäärät perustuvat joko omiin mittauksiin tai laskutukseen.

Jätevesipäästöt

Neste Oil raportoi jätevesimäärät, kemiallisen hapenkulutuksen (COD), öljy- typpi- sekä fosforipäästöt. Tiedot lasketaan näytteisiin tai jatkuvaan mittaukseen perustuvien jalostamo- ja terminaalikohtaisten tietojen perusteella. Tiedot eivät sisällä kunnalliseen tai ulkoiseen jätevedenkäsittelylaitokseen sisältyvien jätevesien kuormitusarvoja.

Hiilidioksidipäästöt (C02)

Laskennassa on käytetty scope 1 ja 2 -hiilidioksidipäästöjen osalta Tilastokeskuksen julkaiseman polttoaineluokituksen mukaisia päästökertoimia. Ostetun sähkön ja lämmön kulutuksen päästökertoimina on käytetty GHG-protokollan mukaisia maakohtaisia kertoimia. Scope 3 -päästöjen laskenta perustuu raaka-aineiden hankinnan ja myynnin tietoihin. Päästökertoimina on käytetty julkisista lähteistä saatavia tietoja sekä Neste Oilin omia laskentatietoja. Scope 3 -laskenta perustuu GHG-protokollan (Corporate standard) periaatteisiin.

Turvallisuus

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuuteen lasketaan poissaoloon johtaneet, työrajoitteen aiheuttaneet tai lääkinnällistä hoitoa edellyttäneet työpaikkatapaturmat. Tapaturmataajuuden (työpaikkatapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden) laskentakaava: työpaikkatapaturmien kokonaismäärä * 1000000/tehdyt työtunnit. Laskenta sisältää oman henkilöstön, urakoitsijat ja Neste Oilin toimipaikoilla työskentelevät palveluntoimittajat.

Tehdyt työtunnit

Tarkastelujakson aikana koko henkilöstön sekä palvelutoimittajien tekemät työtunnit. Palvelutoimittajien työtunneissa voi käyttää arviota (esim. kirjanpitotunnit) ellei tarkka tuntimäärä ole tiedossa.

Työpaikkatapaturma

Työssä/työtehtävissä tai liikuttaessa työpaikan alueella sattuneet tapaturmat.

LWI (Lost Workday Injury)

Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien kappalemäärä.

TRI (Total Recordable Injuries)

Kaikki kirjatut työpaikkatapaturmat: poissaoloon johtaneiden, työrajoitteen aiheuttaneiden tai lääkinnällistä hoitoa edellyttäneiden työpaikkatapaturmien kappalemäärä

PSE1 (Process Safety Event)

Prosessissa tapahtunut suunnittelematon ja hallitsematon minkä tahansa aineen päästö, joka johtaa PSE1 luokituksen mukaisiin seurauksiin. Seuraukset voivat olla:

 1. poissaoloon (LWI, RWI) tai menehtymiseen (Fatality) johtanut työpaikkatapaturma
 2. tulipalo tai räjähdys, jonka suorat kustannukset (ei tuotantomenetykset) ovat > 25 000 EUR
 3. evakuointi, sisäsuojautuminen
 4. vuoto, jonka määrä ylittää raportointikynnyksen tietyssä ajassa, raja-arvot CONCAWE:n (Eurooppalaisten öljynjalostajien yhteistyöjärjestö) mukaan
 5. varopurkausjärjestelmän kautta tapahtuva päästö em. seurauksin

PSE2 (Process Safety Event)

Prosessissa tapahtunut suunnittelematon ja hallitsematon minkä tahansa aineen päästö, joka johtaa PSE2-luokituksen mukaisiin seurauksiin. Seuraukset voivat olla:

 1. lääkinnällistä hoitoa (MTC) vaativa työpaikkatapaturma
 2. tulipalo tai räjähdys, jonka suorat kustannukset (ei tuotantomenetykset) ovat > 2 500 EUR
 3. vuoto, jonka määrä ylittää raportointikynnyksen tietyssä ajassa, raja-arvot CONCAWE:n mukaan
 4. varopurkausjärjestelmän kautta tapahtuva päästö em. seurauksin

HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality)

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu.

Henkilöstö

Henkilöstölukujen raportointi

Henkilöstömäärät lasketaan henkilömäärinä ja ne sisältävät lähtökohtaisesti aktiivisessa ja lepäävässä työsuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstöluvut on raportoitu 31.12. tilanteen mukaisesti, ellei toisin ole mainittu.

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus

Palveluksesta lähteneiden vakinaisten henkilöiden määrä 1.1.-31.12. / vakinaisen henkilöstön määrä 31.12. (Mukana ovat kaikki työsuhteen päättymisen syyt.)

Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus

Palvelukseen tulleiden vakinaisten henkilöiden määrä 1.1.-31.12. / vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.

Koulutuspäivät per henkilö

Koulutuspäivät 1.1.-31.12. / henkilöstö keskimäärin 1.1.-31.12. Koulutuspäivät sisältävät sisäiset ja ulkoiset koulutukset. Ei sisällä turvallisuuskoulutuksia.

Koulutuskustannukset

Koulutuskustannukset sisältävät koulutukseen liittyvät ulkopuoliset kustannukset, kuten ulkopuolisten kouluttajien palkkiot ja ulkopuolisten koulutusten osallistumismaksut, mutta eivät esimerkiksi osallistujien tai yhtiön omien kouluttajien palkkoja.

Esimiesten osuus naisista ja miehistä

Naispuolisten esimiesten määrä 31.12. / naisten kokonaismäärä 31.12.

Miespuolisten esimiesten määrä 31.12. / miesten kokonaismäärä 31.12.

Tehtäväkierto

Tehtävää vaihtaneiden henkilöiden määrä 1.1.-31.12. / henkilömäärä 31.12.

Sairauspoissaoloprosentti

Sairaudesta, lääkäri- tai hoitokäynnistä johtuvien poissaolojen prosenttiosuus oman henkilöstön osalta.

Sairauspoissaoloprosentin laskentakaava: Sairaudesta johtuvien poissaolotuntien määrä/säännöllinen teoreettinen työaika x 100