• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
GRI-sisältöindeksi
PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa B+.
GRI-ohjeiston sisältö                                  Sisältyy   Linkit                                                
1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet
2. Organisaation kuvaus
2.1 Organisaation nimi Kyllä Neste Oil
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Kyllä Liiketoiminta-alueet lyhyesti
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Liiketoiminta
Konserniyritykset 31.12.2013
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Yhteystiedot
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä Segmentti-informaatio
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Kyllä Yrityksen perustiedot
2.7 Markkinoiden kuvaus Kyllä Liiketoiminta-alueet lyhyesti
Öljytuotteiden markkinoiden kehitys
Uusitutuvien polttoaineiden markkinoiden kehitys
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Avainluvut
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Kyllä Raportointiperiaatteet
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä Vastuullisuusarvioinnit
3. Raportointiperiaatteet
Raportin kuvaus
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Raportointiperiaatteet
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Kyllä Raportointiperiaatteet
3.3 Raportointitiheys Kyllä Raportointiperiaatteet
3.4 Yhteystiedot Kyllä Yhteystiedot
Raportin laajuus ja rajaukset
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Kyllä Olennaisuusarvio
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Kyllä Raportointiperiaatteet
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Kyllä Raportointiperiaatteet
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Kyllä Raportointiperiaatteet
3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet Kyllä Raportointiperiaatteet
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Kyllä Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
GRI-sisältövertailu
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä GRI-sisältöindeksi
Varmennus
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Kyllä Riippumaton varmennusraportti
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
Hallinto
4.1 Organisaation hallintorakenne Kyllä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Hallitus
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä Hallitus
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Kyllä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Kyllä Palkitseminen ja osakeomistukset
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Kyllä Hallitus
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Kyllä Hallituksen jäsenet
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Kestävän kehityksen politiikka
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Kyllä Vastuullisuuden johtaminen
Riskienhallinta
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Kyllä Hallitus
Ulkopuoliset sitoumukset
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Kyllä Riskienhallinta
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Kyllä Järjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet
Kestävän kehityksen politiikka
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Järjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet
Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä Neste Oilin keskeiset sidosryhmät
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Kyllä Sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2013
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Kyllä Neste Oilin keskeiset sidosryhmät
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Kyllä Neste Oilin keskeiset sidosryhmät
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Kyllä Taloudelliset tavoitteet
Yhteiskunta
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Taloudelliset tulokset
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Kyllä Taloudellinen vaikutus
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Osittain Ilmasto
Vastuullisuusriskit-ja-mahdollisuudet
EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Kyllä Palkitseminen
Työsuhteen päättymisen jälkeiset ja muut pitkäaikaiset työsuhde etuudet
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Verojalanjälki
Liiketoiminnan muut tuotot
Markkinat
EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan Osittain Palkitseminen
EC6* Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus Ei
EC7* Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus Osittain Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8* Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat Ei
EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset Kyllä Taloudellinen vaikutus
Ympäristövastuun tunnusluvut
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Kyllä Ilmasto ja resurssitehokkuus
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Materiaalit
EN1* Materiaalien käyttö Osittain Materiaalitehokkuus
E2* Kierrätysmateriaalien käyttö Ei
Energia
EN3* Välitön energiankulutus Osittain Energiatehokkuus
EN4* Välillinen energiankulutus Osittain Energiatehokkuus
EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt Osittain Energiatehokkuus
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Osittain Energiatehokkuus
EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Ei
Vesi
EN8* Vedenotto Osittain Vesi
EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi Osittain Vesi
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö Osittain Vesi
Luonnon monimuotoisuus
EN11* Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet Kyllä Maaperä ja luonnon monimuotoisuus
EN12* Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Osittain Maaperä ja luonnon monimuotoisuus
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Osittain Maaperä ja luonnon monimuotoisuus
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Osittain Maaperä ja luonnon monimuotoisuus
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä Ei
Päästöt ja jätteet
EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Kyllä Ilma
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Ilma
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Kyllä Materiaalitehokkuus
EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Kyllä Otsonikatoa aiheuttavat aineet on poistettu kokonaan tuotanto- ja sammutusjärjestelmistä 1990-luvulla.
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Kyllä Ilma
EN21* Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain Kyllä Vesi
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Kyllä Jätteet
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Kyllä Maaperä ja luonnon monimuotoisuus
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus Ei
EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Osittain Vesi
Tuotteet ja palvelut
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Kyllä Ilmasto
Puhtaammat ja turvalliset tuotteet
EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ei
Määräystenmukaisuus
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Kyllä Ympäristö- ja päästöluvat
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella
Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Kyllä Ilmasto
Ilma
Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Ei
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Työntekijät ja työolosuhteet
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Kyllä Henkilöstö
Vastuullisuuden johtaminen
Työvoima
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Kyllä Nesteoililaiset 2013
LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Osittain Nesteoililaiset 2013
LA3 Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöille Ei
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta Kyllä Tasa-arvo ja monimuotoisuus
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä Neste Oil noudattaa paikallista lainsäädäntöä
Työterveys- ja turvallisuus
LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Ei
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Osittain Henkilöturvallisuus
LA8* Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista Osittain Työhyvinvointi
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa Ei
Koulutus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Ei
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Kyllä Henkilöstön kehittäminen
LA12 Kehityskeskustelut ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Kyllä Henkilöstön kehittäminen
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä Tasa-arvo ja monimuotoisuus
LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin Osittain Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ihmisoikeudet
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Kyllä Ihmisoikeudet
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuusperiaatteet ja -politiikat
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit Ei
HR2* Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet Kyllä Raaka-ainetoimittajat
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Ei
Syrjinnän kielto
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Kyllä Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Ei syrjintätapauksia raportointikaudella
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna Kyllä Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Lapsityövoima
HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Kyllä Ihmisoikeudet
Pakko- ja rangaistustyövoima
HR7* Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Kyllä Ihmisoikeudet
Turvallisuuskäytännöt
HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä Ei
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet Ei
Yhteiskunta
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Kyllä Yhteiskunta
Paikallisyhteisöt
SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Ei
Korruptio
SO2* Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määrä Ei
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Osittain Neste Oilin eettiset säännöt
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Ei
Poliittinen vaikuttaminen
SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen Kyllä Kannanotot energia- ja ilmastoasioihin
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Kyllä Hyväntekeväisyys ja sponsorointi
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kyllä Ei oikeustoimia raportointikaudella
Määräystenmukaisuus
SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Kyllä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella
Tuotevastuu
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Kyllä Asiakas
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1* Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Osittain Puhtaammat ja turvalliset tuotteet
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Kyllä Raportointikaudella ei tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksia
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat Osittain Puhtaammat ja turvalliset tuotteet
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä Ei rikkomuksia raportointikaudella
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Osittain Neste Oilin keskeiset sidosryhmät
Markkinointiviestintä
PR6* Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen Kyllä Markkinointi ja viestintä
Puhtaammat ja turvalliset tuotteet
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä Ei rikkomuksia raportointikaudella
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Ei
Määräystenmukaisuus
PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot Kyllä Ei rikkomuksia raportointikaudella
* GRI-ohjeiston avaintunnusluku